Home

Doelstelling / klachtenregeling

Stichting Heart Safe Regio opgericht op 11 juli 2007 in notariele akte vastgelegd onder dossiernr. 006529.01/MM heeft ten doel:

  • regionaal uniformiteit creëeren in plaatsing en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator binnen de regio, inclusief opleiding, certificering, registratie en onderhoud betreffende het vorenstaande;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De intentie van de stichting HSR is dus als volgt:

Op een financieel zo laagdrempelig mogelijke manier, de opleidingen reanimatie en AED bediener voor de inwoners van Asten en de regio te verzorgen. Verenigingen, buurtschappen, ondernemers en bedrijven aanmoedigen om een AED aan te schaffen en te laten plaatsen in een kluisje, zodat ze 24 uur per dag bereikbaar zijn voor de AED bediener.

Helpen dat door updating en onderhoud, de AED’s altijd in een optimale conditie zijn en dat ze op strategische plaatsen bereikbaar zijn.

Het geven van voorlichting en informatie, over alles wat met reanimatie en AED’s te maken heeft.

Onafhankelijk advies en bemiddeling bij de aankoop van een AED en kluisje. Het verzorgen van de opleidings- en herhalingslessen.

Het uitdragen van onze ideeën en manieren aan de vergelijkbare verenigingen van de buurtgemeenten zo mogelijk met hen samenwerken en in de toekomst, wanneer dit in het belang van de inwoners van de regio is, evt. met deze verenigingen samengaan.

Doordat personen in onze stichting een pioniersfunctie hebben vervuld, wordt er vanuit de regio en ver daarbuiten, naar onze ervaringen en om informatie gevraagd. Daarbij worden wij regelmatig uitgenodigd, als gastspreker, op door hen georganiseerde voorlichtingsavonden. Natuurlijk werken de bestuursleden zonder financiële vergoeding en ons doel is om meerdere instructeurs met dezelfde doelstelling een opleiding te laten volgen, elke euro die wordt verkregen met lesgeven wordt weer aan de Regionale gemeenschap besteed.

Tenslotte moedigen wij alle AED bedieners aan om zich aan te melden bij AED alert, zodat zij indien zij zich in de buurt bevinden van een slachtoffer met hartproblemen, via hun mobiele telefoon een sms-waarschuwing krijgen en hulp kunnen verlenen. Snelheid is de belangrijkste voorwaarden om in die situatie te kunnen overleven. Al deze doelen willen wij tot in lengte van jaren volhouden, met uw steun lukt dit!

Voor eventuele klachten over Stichting Heart Safe Regio, of haar individuele instructeurs / bestuursleden kunt U zich wenden tot onze oud-voorzitter Dhr. P. Huijsmans, deze zal samen met U op zoek gaan naar een bevredigende oplossing.

Ban Ibrahim, voorzitter (Asten)
Frans Leenen, secretaris/penningmeester (Someren)
Boy Bekx, bestuurslid - instructeur (Asten)
Henny Verdonschot, bestuurslid - instructeur (Asten)
Vanaf april 2015 buiten functie wegens ziekte
Arnold Gerrits, bestuurslid (Deurne)

Automatische Externe Defibrillator

Een Automatische Externe Defibrillator: kan een stroomstoot aan het hart toedienen via de borstkast. In de Gemeenten Deurne, Asten, Someren en daarbuiten treft u op 73 strategische plaatsen een "geregistreerde AED" aan. Hiervan zijn er 30 gestationeerd binnen de gemeentegrens van Asten. Stichting Heart Safe Regio heeft in samenwerking met o.a. EHBO-vereniging Deurne, Asten, Someren, Liessel en de Stichting Hartentroef Asten ruim 1000 personen in de regio opgeleid om een AED te kunnen bedienen.

De AED is een apparaat, wat bij uitstek geschikt is voor het redden van levens bij kamerfibrillatie, mismanagement in het hart, dat ontstaat voordat er een hartstilstand optreedt. De overlevingskans van het slachtoffer neemt toe met ruim 72 tot 85% met een snelle en verantwoorde AED-handeling in combinatie met reanimatie. Daarnaast neemt per minuut de overlevingskans met 10% af bij het ontbreken van een reanimatie en of AED. Snel resetten van het hart is de sleutel. Dit wordt bereikt door middel van defibrillatie.

Twintig maal is er met succes een AED via Heart Safe Regio ingezet v.a. eind 2003. De gemeente Asten is hiermee de eerste Heart Safe Regio-gemeente in Nederland. Van een Heart Safe Regio is sprake als binnen de gemeentegrenzen DEURNE-ASTEN-SOMEREN de aanwezigheid en het gebruik van AED’s op een geïntegreerde wijze wordt aangeboden.

De Stichting Heart Safe Regio te Asten is mede tot stand gekomen door goodwill van het bedrijfsleven, Coöperatiefonds Rabobank Peelland Zuid, Stichting Kringloop ONA, EHBO-verenigingen Deurne-Asten-Someren en Liessel, Stichting Harten troef Asten, Expert Asten b.v, W. Martens metaal- contructiebedrijf, Stichting Van der Loo fonds, individuele donateurs en de Gemeente Asten.

Voor aanmelden of informatie, over de reanimatie- en AED opleiding, of voor advisering in aanschaf van een AED en/of opbergkluisje, kunt U contact opnemen met het secretariaat. uw mail wordt snel beantwoord.

    

   

Sponsors  

 

Stichting HSR
Rabobank Peelland Zuid
1345.70.782
IBAN: NL75RABO0134570782
BIC:
RABONL2U
KvK: 17209102

Johnny Vlemmix belettering en reclame

Joosten Winkelstellingen

   

Video demonstratie  

Via deze link is een realistische demonstratie van een hulpverlening na hartfalen te zien.

 Demonstratie video